CFIR - Nyhedsmail - september
Menu
Print

Nyhedsmail - september

Nyhedsmails 2009

Efteråret er kommet, og det betyder starten på en ny periode for CFIR og partnere. Vi har netop afsendt vores Regionalfondsansøgning til Region Hovedstaden. Ansøgningen favner en række projekter, der vil skabe dynamik og udvikling på tværs af finans- og it-sektoren. Samtidigt har vi planlagt en række spændende arrangementer og projekter, som vi ser frem til at tage fat på.

Derudover er vi glade for netop at have offentliggjort en rapport udarbejdet af Oxford Research. Denne rapport afdækker finans og it-sektorens styrkepositioner og udviklingsmuligheder. De identificerede styrkepositioner er investeringsssoftware, it-sikkerhed, brugervenlighed, procesoptimering og mobile banking. I kan læse om rapporten i nyhedsbrevet, ligesom I kan læse om, at København i en ny benchmarking er blevet styrket som finansiel metropol i Nordeuropa.

Som mange af jer ved, så skal jeg på forældreorlov, og vil først være tilbage i begyndelsen af februar 2010. Under min orlov vil Finansrådets kontorchef overtage mine opgaver og forpligtelser. Christian har tidligere arbejdet i Finansrådets uddannelsesområde, så jeg kender Christian godt – og er derfor helt sikker på, at CFIR er i gode hænder under mit fravær.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Sekretariatschef, CFIR

Mange skibe søsat i CFIRs fase 1

I CFIRs første fase frem til 1. oktober blev det organisatoriske fundament for CFIR etableret. En række aktører (virksomheder, vidensinstitutioner, offentlige og private organisationer) blev inddraget i strategiske partnerskaber til gavn for klyngens udvikling. Der blev også lavet en omfattende undersøgelse af finans-it klyngens potentiale, som afdækkede eksistensen af fem styrkepositioner i den danske finans og it-sektor. I fase 1 blev der også søsat en række underprojekter, der skal blive sejldygtige og bringes sikkert i havn under fase 2. Dem kan du læse mere om i næste artikel.

Stor satsning på finans- og it

CFIR sendte den 28. september en ansøgning for CFIRs fase 2 til Vækstforum Hovedstaden og EUs Regionalfond. CFIR og CFIRs 14 partnere ansøger om et samlet budget på 37,5 mio., hvoraf 50 pct. skal komme fra EU's Regionalfond, 25 pct. skal komme fra Vækstforum Hovedstaden, og de sidste 25 pct. skal komme fra partnernes egenfinansiering. Midlerne skal blandt andet bruges til at støtte og videreudvikle en række af underprojekter på tværs af finans- og it-sektoren i en 4-årig periode.

Nedenfor er beskrevet nogle af de projekter, vi arbejder på:

- Det Kontantløse samfund, her vil CFIR i samarbejde med PBS, Danske Bank, CBS, Innovation Lab, IBM og Cellpoint mobile fremme brugen af elektroniske betalingsmidler i det danske samfund. Blandt andet vil der fokuseres på en mere effektiv brug af mobiltelefon som betalings- og pengeoverførelses­værktøj. Det vil øge effektivisering og skabe færre omkostninger for samfundet. Det vil også forbedre klimaindsatsen, mindske kriminalitet og eliminere kontanter som mulig smittekilde.

Der skal bl.a. forskes i, hvordan mennesker kan anvende mobilteknologi og andre teknologier til kontantløs betaling i fremtiden. Efterfølgende skal resultaterne testes i det virkelige liv, og på sigt skal teknologierne udrulles, så Danmark kan arbejde hen imod at blive verdens første kontantløse samfund.

- Kompetenceundersøgelse, projektet er en analyse af kompetencebehovet i finans- og it-sektoren på kort og langt sigt. Projektet har overordnet tre fokusområder: Den eksisterende kompetencebase, det fremadrettede kompetencebehov og nye uddannelses- og kompetenceudviklingsbehov.

- XBRL står for eXtensible Business Reporting Language og er et verdensomspændende digitalt sprog for kommunikation af finansielle data. Med XBRL lettes udarbejdelse, analyse og kommunikation af forretningsmæssig information betydeligt. Derfor ønsker CFIR at være med i at udvikle og pilotteste praktisk brug af eksisterende standardiserede regnskabsdata i Danmark. Projektets resultater skal efterfølgende spredes til især finans- og it-sektoren.

- Danish Finance Institute skal bidrage til at kunne uddanne og tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft. Med udgangspunkt i et triple-helix samarbejde (samarbejde mellem offentlige, private og vidensinstitutioner) skal DFI bidrage til løntilskud til fastholdelse og rekruttering af forskere i international klasse. DFI vil støtte forskningsaktiviteter, såsom afholdelse af konferencer mv.

- Events og konferencer. En række konferencer og events skal bringe finans- og it-sektorerne tættere sammen og skabe videndeling og erfaringsudveksling mellem virksomheder, offentlige myndigheder og universiteter.

- Internationale netværk og konferencer, formålet er at sætte internationalisering på dagsordenen i danske finans- og it-virksomheder og udbygge internationale samarbejdsrelationer og international opmærksomhed på den danske finans-it klynges potentiale. Det skal gøres ved at opbygge et netværk til de stærkeste globale klynger inden for CFIRs satsningsområder. Der skal også sikres dansk deltagelse i relevante internationale finans-it konferencer og messer.

- Risk Management projekt, målet er at skabe en tættere kobling mellem finansiel forskning og udviklingen af it-systemer til risikostyring i finansielle virksomheder. Projektet vil på sigt bl.a. kunne bidrage til at skabe en øget finansiel stabilitet.

Det overordnede mål med CFIR-initiativet er således at skabe innovation og vækst i samspil mellem virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder og hermed øge den danske finans- og IT-sektors internationale konkurrenceevne. På sigt vil projektet medvirke til at sætte Region Hovedstaden og Øresundsregionen på det finansielle verdenskort ved at udvikle regionen til et internationalt anerkendt center for specialiserede finansielle teknologier.

Med dette initiativ ønsker partnerne bag CFIR at samle sektoren og skabe både klyngebevidsthed, videndeling, innovative netværk og konkrete samarbejdsrelationer mellem virksomheder, forskere, uddannelser og myndigheder med relation til finans og IT. Projektets langsigtede effekter forventes at blive en relativt forbedret konkurrenceevne i en af Hovedstadsregionens største erhvervsklynger og relativt forbedrede rammevilkår for regionens øvrige erhvervsliv.

Ny rapport afdækker finans- og it-sektorens styrkepositioner

Den danske finanssektor befinder sig helt fremme i verdenseliten, når det gælder udvikling og anvendelse af ny it. Det viser en ny rapport, som Copenhagen Finance IT Region har fået udarbejdet af konsulentfirmaet Oxford Research. Rapporten viser, at der er store muligheder for Danmark i samspillet mellem finans og it.

Den finansielle sektor og it-sektoren udgør i dag nogle af de vigtigste grundpiller i erhvervslivets og samfundets infrastruktur og konkurrenceevne. Samtidig er it i dag altafgørende for den finansielle sektors samlede innovations- og konkurrencekraft.

Rapporten viser, at den danske finans/it-sektor har fem stærke kort på hånden, når der skal konkurreres internationalt: investeringssoftware, it-sikkerhed, brugervenlighed, procesoptimering og mobile banking. Inden for disse styrkepositioner har Danmark et stort internationalt potentiale og de eksportmæssige perspektiver er lovende.

Udviklingen og væksten i Danmarks finans- og it-sektorer er også dybt afhængig af evnen til at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft og internationale virksomheder. For at København skal kunne bevare og forbedre sin position i de finansielle centres hierarki, er det derfor en nødvendighed, at der etableres et koordineret samarbejde fokuseret på Københavns styrkepositioner inden for finans og it. Derfor dannede 14 stærke partnere i marts 2009 Copenhagen Finance It Region (CFIR) med det formål at forbedre den konkurrencemæssige position for den danske finanssektor med særligt fokus på det dynamiske krydsfelt mellem den finansielle sektor og it-sektoren.

Læs rapporten og pressemeddelelsen her.

København styrker sin position blandt regionale finanscentre

København har styrket sin position blandt regionale finanscentre som Stockholm, Amsterdam og Oslo. Det fremgår af det seneste Global Financial Centres Index 6 (GFCI). GFCI er verdens førende indeks over finansielle centre og bliver udført hvert halve år af the Z/Yen Group for the City of London.

Københavns rating er steget med 28 point, mens Amsterdam kun er steget med 11 point, Stockholm med 13 og Oslo med 15. Således styrker København sin position blandt regionale finanscentre. Samlet er København dog gået marginalt tilbage, og indtager nu en plads som nr. 42.

Finansielt Center

GFCI 6 Rating

GFCI 6 Rangering

Ændring i rating siden GFCI 5

Ændring i rangering siden GFCI 5

Amsterdam

586

31

11

      -7

Stockholm

569

36

13

      -6

København

560

42

28

      -4

Oslo

538

56

15

      -17

Helsinki

533

59

21

      -15

Den forrige GFCI nr. 5 fra marts afspejlede den turbulens, der var i den finansielle sektor under finanskrisen. I kølvandet på krisen er de fleste centre atter steget i rating, og det er især de asiatiske finanscentre, der er gået markant frem på listen. Beijing, Taiwan, Osaka og Seoul har således overhalet København, og den kinesiske by Shenzhen er som ny på listen sprunget direkte ind i top fem. Det er fortsat London, der topper listen foran New York på andenpladsen.

Du kan læse mere om GFCI og den nyeste rapport her.

Digital økonomi skal redde EU ud af krisen

En offentliggjort rapport om EU's digitale konkurrenceevne pointerer, at Europa er det førende kontinent inden for brugen af Internet og mobiltelefoni. Der er et stigende antal unge europæere, der både behersker nettet og kan udnytte alle dets nyskabelser. Der kan ses et stort potentiale hos disse "digitale indfødte", der vil få større betydning på det europæiske marked.

Derudover nævner rapporten også, at de unge i højere grad end før er villige til at betale for bedre tjenester og højere kvalitet. Vi kan således forvente, at brugen af både internet og nye teknologier vil stige, og det vil påvirke alle markeder - også finans- og it-markederne.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1221&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en


Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her